Skip to main content

PRIVACY STATEMENT

Letselschadebureau Van Zanten (hierna: LSBVZ), gevestigd te Heemskerk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74977288 komt met haar cliënten overeen dat zij als zijn / haar belangenbehartiger optreedt en daartoe de materiële en immateriële schade, ook wel letselschade genoemd, als gevolg van een ongeval inventariseert en verhaalt op de aansprakelijke partij, de verzekeraar van de aansprakelijke partij en/of een schadeverzekeraar; dit betreft een zgn. inspanningsverbintenis. Hierna te noemen: “de dienstverleningsovereenkomst”.

Categorieën persoonsgegevens

Om de dienstverleningsovereenkomst uit te (kunnen) voeren verwerkt LSBVZ de volgende categorieën persoonsgegevens van haar cliënten:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • E-mail adres
 • geboortedatum
 • loon- en inkomensgegevens;
 • IBAN / rekeningnummer;
 • gegevens inzake arbeidssituatie en
 • arbeids(on)geschiktheid;
 • gegevens inzake maatschappelijke omstandigheden;
 • gegevens inzake gezondheid en medische gegevens;
 • incidenteel eventuele strafrechtelijke gegevens en dan uitsluitend in het geval deze gegevens door cliënt zelf vrijwillig aan LSBVZ zijn verstrekt, omdat de verzekeraar/wederpartij hierom heeft gevraagd in verband met beoordeling dekking schade door verzekeraar.

LSBVZ verzamelt de hierboven genoemde persoonsgegevens die betrokkenen / cliënten zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst) telefonisch, of digitaal (via e-mail of contactformulier op de website) hebben verstrekt. Danwel de gegevens worden buiten cliënten om verkregen via andere personen of organisaties.

In het geval de persoonsgegevens via andere personen of organisaties worden verkregen, geschiedt dat uitsluitend nadat cliënten LSBVZ en de betreffende andere personen of organisaties daartoe hebben gemachtigd.

Gegevens inzake gezondheid en medische gegevens zal LSBVZ bij (para)medisch behandelend sector opvragen, nadat cliënten LSBVZ hiertoe hebben gemachtigd en de betreffende (para)medische behandelaar tot verstrekking van die gegevens aan LSBVZ heeft gemachtigd. In de machtiging wordt alsdan de naam van de gemachtigde / bron voor de betreffende gegevens vermeld.

Doel van verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die LSBVZ van haar cliënten dan wel met ondubbelzinnige toestemming van haar cliënten van derden heeft ontvangen, verwerkt zij met als doel uitvoering te geven aan de opdracht conform de dienstverleningsovereenkomst of met als doel een dienstverleningsovereenkomst met de cliënt te sluiten.

Rechtsgrond

LSBVZ verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
uitvoering van of met het oog op het sluiten van een dienstverleningsovereenkomst.

Ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie LSBVZ persoonsgegevens verstrekt

LSBVZ verstrekt de door haar verzamelde persoonsgegevens aan de hiernavolgende categorieën van ontvangers als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening door LSBVZ.

 • aansprakelijk gestelde partij en / of verzekeraar van aansprakelijk gestelde partij;
 • schadeverzekeraar van cliënten of derden (bijv. werkgever cliënt);
 • gemachtigde / schaderegelingsbureau die namens aansprakelijk gestelde partij en/of verzekeraar van aansprakelijk gestelde partij en/of schadeverzekeraar van cliënten / derden (bijv. werkgever cliënt) optreedt;
 • medisch adviseur van LSBVZ;
 • medisch adviseur van: aansprakelijke partij; verzekeraar aansprakelijke partij; schadeverzekeraar cliënt / derden;
 • medisch adviseur van gemachtigde / schaderegelingsbureau zoals hierboven genoemd onder punt 3.

Voorts verstrekt LSBVZ persoonsgegevens aan derden als de wet- en regelgeving haar daartoe verplicht.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden voor ander doel

LSBVZ verwerkt de persoonsgegevens betreffende haar cliënten uitsluitend voor het doel dat wordt beschreven in dit privacybeleid, tenzij LSBVZ uw toestemming heeft gerkregen voor de verwerking voor een ander doel.

Op verzoek van cliënt en op basis van een machtiging van cliënt zal LSBVZ persoonsgegevens aan derden (op verzoek van derden) verstrekken zoals bijvoorbeeld aan de volgende organisaties / instanties:

 • UWV (in verband met regresvordering);
 • werkgever (in verband met regresvordering);
 • zorgverzekeraar (in verband met regresvordering);
 • ongevallenverzekeraar.

Bewaartermijnen

LSBVZ bewaart de gegevens van haar cliënten zolang als deze nodig zijn voor de behandeling van de betreffende letselschadezaak en voorts gedurende 20 jaar nadat het de letselschadezaak definitief en algeheel is afgehandeld, tenzij er een gerechtvaardigd belang is om het dossier langer te bewaren.

Recht op wijziging, verwijdering, beperking en overdraagbaarheid van gegevens

Cliënten kunnen bij LSBVZ een verzoek indienen tot inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens die LSBVZ van haar cliënten verwerkt. Cliënten hebben het recht om een eerdere gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Bij een verzoek om verwijdering, beperking of intrekking dienen cliënten er rekening mee te houden dat LSBVZ in dat geval mogelijk niet (meer) haar dienstverlening adequaat / optimaal kan uitvoeren.

Geheimhouding en beveiliging

LSBVZ behandelt alle informatie die in verband met uw letselschadezaak aan haar wordt verstrekt vertrouwelijk en zorgt voor een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens. LSBVZ neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door LSBVZ kunt u via onderstaande gegevens contact opnemen met mr. Dennis van Zanten, eigenaar en belangenbehartiger letselschade en /of mr. Mabel Valverde Nicolás, officemanager en juridisch medewerker. Gaarne zullen we u dan eventuele onduidelijkheden nader toelichten.

 • telefoonnummer is: (0251) 27 08 33 en (06) 29134652
 • e-mailadres is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • postadres: Postbus 201, 1960 AE Heemskerk
 • kantooradres: Laan van Broekpolder 435, 1967 KJ Heemskerk

Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot Autoriteit Persoonsgegevens (AP).